5833

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၃၀-၁၂-၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ေဆြးေႏြးပြဲခန္းမ၌ လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းအား က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ အစည္းအေ၀းသို႔ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒အပါအ၀င္ကိုယ္စားလွယ္(၁၆)ဦး တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ အစည္းအေ၀းအား ေအာက္ပါအစီ အစဥ္အတိုင္း က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး မြန္းလြဲ(၁၂း၄၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္ –

အစီအစဥ္(၁)  ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း၊

အစီအစဥ္(၂)  တုိင္ၾကားစာအမႈတြဲကိစၥရပ္မ်ားေဆြးေႏြးျခင္း၊

အစီအစဥ္(၃)  ေရးရာေကာ္မတီအသီးသီးမွေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း၊

(က)    ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီဥကၠ႒မွ ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း၊

(ခ)     အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီဥကၠ႒မွ ေဆြးေႏြး တင္ျပျခင္း၊

(ဂ)     တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီဥကၠ႒မွ ေဆြးေႏြးတင္ျပ ျခင္း၊

(ဃ)    ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒မွ ေဆြးေႏြး တင္ျပျခင္း၊

(င)     ျပည္နယ္အစုိုးရအဖြဲ႔၏ အာမခံခ်က္၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ားစိစစ္ေရး  ေကာ္မတီဥကၠ႒မွ ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း၊

(စ)     တိုင္ၾကားစာႏွင့္အသနားခံစာ၊ တင္ျပစာႏွင့္ အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ား  ေလ့လာ သံုးသပ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒မွေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း၊

(ဆ)    ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းစိစစ္ေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ စီိမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္ မ်ား ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒မွေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း၊

(ဇ)     သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးမွ ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း၊

အစီအစဥ္(၄)  ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မွ ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း၊

အစီအစဥ္(၅)  အေထြေထြေဆြးေႏြးျခင္း၊

အစီအစဥ္(၆)  ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒မွ နိဂံုးခ်ဳပ္စကားေျပာၾကားျခင္း၊

အစီအစဥ္(၇)  လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းရပ္နားျခင္း။