5840

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တိုင္ၾကားစာႏွင့္အသနားခံစာ၊ တင္ျပစာႏွင့္အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာသံုုးသပ္ေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀း က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၅-၁-၂၀၂၁) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္၊  မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး   ေဆြးေႏြးပြဲခန္းမတြင္

တိုင္ၾကားစာႏွင့္ အသနားခံစာ၊ တင္ျပစာႏွင့္ အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀း

ကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ ေကာ္မတီဥကၠ႒အပါအ၀င္ ေကာ္မတီ၀င္(၁၀)ဦး၊ သက္ဆိုင္ရာ ဦးစီးဌာနမွ အရာရွိ(၁၁)ဦးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားမွ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တိုင္ၾကားစာႏွင့္ အသနားခံစာ၊

တင္ျပစာႏွင့္ အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီသို႔ ျပည္သူမ်ားမွ တင္ျပလာသည့္

အမႈမ်ားႏွင့္ပက္သက္၍ ေတြ႕ဆံုၾကားနားစစ္ေဆးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို( ၅-၁-၂၀၂၁) ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္ (၁၂း၀၀) အခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။