5820

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီအစည္းအေ၀း က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၂၈-၁၂-၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ေဆြးေႏြးပြဲခန္းမတြင္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကို က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ၀င္(၆)ဦးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဦးစီးဌာနမွ အရာရွိ(၃)ဦးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ  မြန္ျပည္နယ္  အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းဥပေဒ  ေရးဆြဲျပ႒ာန္း

ႏိုင္ေရးတို႔ကို ၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို (၂၈-၁၂-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ(၁၂း၃၀ )နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။