(က)   ဒေါ်ခိုင်ခိုင်လဲ့    သထုံမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁)                       ဥက္ကဋ္ဌ

(ခ)    ဒေါက်တာမင်းစိုးလင်း    ရေးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)              အဖွဲ့ဝင်

(ဂ)   ဦးချစ်တင်           ရေးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂)                      အဖွဲ့ဝင်

(ဃ)   ဦးသစ် သစ်ဝင်း       ပြည်နယ်ဥပဒေအရာရှိ                                           အဖွဲ့ဝင်

ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံး

(င)   ဦးကိုကိုနိုင်      ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး                                                     အဖွဲ့ဝင်

ပြည်နယ်လူမှုဝန်ထမ်းရုံး

(စ)ဦးစောဋ္ဌေးမြင့်ဦး

ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး                                  အဖွဲ့ဝင်

ပြည်နယ်အလုပ် ရုံနှင့် အလုပ်သမားဥပဒေ
စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

(ဆ)  ဒေါ်ပြုံးပြုံးမြင့်          Legal Clinic Myanmar ၊ ဥပဒေရေးရာ အဖွဲ့ဝင်

ကုစားရေးအဖွဲ့

(ဈ)   ဒေါ်ကြည်ကြည်မြ  ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂)                           အတွင်းရေးမှူး