ဥပေဒမ်ား

7

မြန္ျပည္နယ္ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ

မြန္ျပည္နယ္ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ
မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္၂၀၀၃/၈)

Download
7

မြန္ျပည္နယ္ပုဂၢလိကေရယာဥ္မ်ားစနစ္တက်ေျပးဆြဲေရးဥပေဒ

မြန္ျပည္နယ္ပုဂၢလိကေရယာဥ္မ်ားစနစ္တက်ေျပးဆြဲေရးဥပေဒ
မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္(၉/၂၀၀၃)

Download
7

မြန္ျပည္နယ္ကုန္တင္ကုန္ခ်ဥပေဒ

မြန္ျပည္နယ္ကုန္တင္ကုန္ခ်ဥပေဒ
မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္(၁၀/၂၀၁၂)

Download
7

မြန္ျပည္နယ္ ယစ္မ်ိဳးခြန္ ဥပေဒ

မြန္ျပည္နယ္ယစ္မ်ိဳးခြန္ဥပေဒ
မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္(၈/၂၀၁၂)

Download
7

မြန္ျပည္နယ္ေက်းရြာထင္းစုိက္ခင္းဥပေဒ

မြန္ျပည္နယ္ေက်းရြာထင္းစုိက္ခင္းဥပေဒ
မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ (၇/၂၀၁၃)

Download
7

မြန္ျပည္နယ္ငါးလုပ္ငန္းဥပေဒ

မြန္ျပည္နယ္ငါးလုပ္ငန္းဥပေဒ
ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ (၄/၂၀၁၄)

Download
7

မြန္ျပည္နယ္ေျမယာခြန္ဥပေဒ

မြန္ျပည္နယ္ေျမယာခြန္ဥပေဒ
မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ (၉/၂၀၁၂)

Download
7

မြန္ျပည္နယ္တိရိစၦန္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ စနစ္တက်ထိန္းေက်ာင္းေရးဥပေဒ

မြန္ျပည္နယ္တိရိစ ၦာန္ေမြးျမဴေရးႏွင့္စနစ္တက်ထိန္းေက်ာင္းေရး ဥပေဒ
မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ (၇/၂၀၁၄)

Download
7

မြန္ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ

မြန္ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒ
မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္(၆/၂၀၁၂)

Download
7

မြန္ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ

မြန္ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ (၅/၂၀၁၃)

Download
7

မြန္ျပည္နယ္ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုလက္မွတ္မ်ားႏွင့္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုပစၥည္းမ်ား ခ်ီးျမင့္ျခင္းဥပေဒ

မြန္ျပည္နယ္ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုလက္မွတ္မ်ားႏွင့္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုပစၥည္းမ်ား ခ်ီးျမင့္ျခင္းဥပေဒ
မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ (၆/၂၀၁၃)

Download
7

မြန္ျပည္နယ္လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ားဥပေဒ

မြန္ျပည္နယ္လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ားဥပေဒ
မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ (၅/၂၀၁၄)

Download
7

မြန္ျပည္နယ္ဆားႏွင့္ ဆားထြက္ပစၥည္းဥပေဒ

မြန္ျပည္နယ္ဆားႏွင့္ ဆားထြက္ပစၥည္းဥပေဒ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ (၃/၂၀၁၄)

Download
7

မြန္ျပည္နယ္တုိင္းရင္းေဆး၀ါးဥပေဒ

မြန္ျပည္နယ္တုိင္းရင္းေဆး၀ါးဥပေဒ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္(၆/၂၀၁၄)

Download
7

မြန္ျပည္နယ္မီးေဘးႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏ ၱရာယ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးဥပေဒ

မြန္ျပည္နယ္မီးေဘးႏွင့္သဘာ၀ေဘးအႏ ၱရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးဥပေဒ
မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္(၃/၂၀၁၃)

Download
7

မြန္ျပည္နယ္အိမ္တြင္းစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဥပေဒ

မြန္ျပည္နယ္အိမ္တြင္းစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဥပေဒ
မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္(၂/၂၀၁၅)

Download
7

မြန္ျပည္နယ္ေက်းရြာထင္းစိုက္ခင္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ

မြန္ျပည္နယ္ေက်းရြာထင္းစိုက္ခင္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ
မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္(၃/၂၀၁၅)

Download
7

မြန္ျပည္နယ္အပန္းေျဖစခန္းမ်ား၊ တိရစၦာန္ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ရုကၡေဗဒဥယ်ာဥ္ဥပေဒ

မြန္ျပည္နယ္အပန္းေျဖစခန္းမ်ား၊ တိရစၦာန္ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ရုကၡေဗဒဥယ်ာဥ္ ဥပေဒ
မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္(၄/၂၀၁၅)

Download
7

မြန္ျပည္နယ္ဇာတ္ရံုမ်ား ႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာဥပေဒ

မြန္ျပည္နယ္ဇာတ္ရံုမ်ားႀကီးၾကပ္ေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒ
မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္(၄/၂၀၁၃)

Download
7

မြန္ျပည္နယ္ေျမၾသဇာမ်ား စနစ္တက်ထုတ္လုပ္သံုးစြဲေရးဥပေဒ

မြန္ျပည္နယ္ေျမၾသဇာမ်ား စနစ္တက်ထုတ္လုပ္သံုးစြဲေရးဥပေဒ
မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္(၁၁/၂၀၁၃)

Download
7

၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာနည္းဥပေဒမ်ား

၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာနည္းဥပေဒမ်ား
မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၁/၂၀၁၃)

Download
7

မြန္ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ

မြန္ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ
၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ (၇/၂၀၁၅)

Download
7

မြန္ျပည္နယ္အလတ္စားႏွင့္အေသးစားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးဆိုင္ရာဥပေဒ

မြန္ျပည္နယ္အလတ္စားႏွင့္အေသးစားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးဆိုင္ရာဥပေဒ
၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ (၄/၂၀၁၆)

Download
7

မြန္ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ

မြန္ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒ
၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ (၄/၂၀၁၇)

Download