ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္း

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သည္ ကိုယ္စားလွယ္စိစစ္ေရးေကာ္မတီကို ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းသည္ –

(က)   ဦးခ်စ္တင္                          ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)                       ဥကၠ႒

(ခ)    ေဒၚၾကည္ၾကည္ျမ              ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)        အဖြဲ႕၀င္

(ဂ)    ေဒၚျမသိဂႌေမာ္                   မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)                    အဖြဲ႕၀င္

(ဃ) ဦးမင္းမင္းဦး                       ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)                အဖြဲ႔၀င္

(င)  ဗိုလ္ႀကီးေက်ာ္သက္ႏိုင္     တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္                      အဖြဲ႕၀င္

(စ)    ေဒၚခင္မ်ိဳးျမင့္                 က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) အတြင္းေရးမွဴး