7

မွန်ပြည်နယ်မြေသြဇာများ စနစ်တကျထုတ်လုပ်သုံးစွဲရေးဥပဒေ

မွန်ပြည်နယ်မြေသြဇာများ စနစ်တကျထုတ်လုပ်သုံးစွဲရေးဥပဒေ (၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၁။) ၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော် ၆ ရက်) (၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ ရက်)

Download PDF
7

မွန်ပြည်နယ်စာကြည့်တိုက်များဥပဒေ

မွန်ပြည်နယ်စာကြည့်တိုက်များဥပဒေ (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁။) ၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလဆန်း ၆ ရက် (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်)

Download PDF
7

မွန်ပြည်နယ်ငါးလုပ်ငန်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

မွန်ပြည်နယ်ငါးလုပ်ငန်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁။) ၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလဆန်း ၁၄ ရက် (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၀ ရက်)

Download PDF
7

မွန်ပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးဆိုင်ရာ အခွန်၊ အခ၊ အကောက်များဥပဒေ

မွန်ပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးဆိုင်ရာ အခွန်၊ အခ၊ အကောက်များဥပဒေ (၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၆။) (၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလဆန်း ၁၀ ရက်) ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ ရက်

Download PDF