7060

မွန်ပြည်နယ်စာကြည့်တိုက်များဥပဒေ

မွန်ပြည်နယ်စာကြည့်တိုက်များဥပဒေ

(၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁။)

၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလဆန်း ၆ ရက်

(၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်)

Download PDF