5670

ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္တင္ျပျခင္း

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရွင္၊ မိမိအေနျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္
လႊတ္ေတာ္(၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း ေဆာင္ရြက္ခ်ဳပ္အႏွစ္ခ်ဳပ္ကို တင္ျပပါမယ္ရွင္။
အစည္းအေ၀း(ပထမေန႔) တြင္ ေမးခြန္း(၅)ခု ေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရ
အဖြဲ႕ရံုး၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလမွမတ္လအထိ (၆)လပတ္အစီရင္ခံစာ
တင္ျပျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မြန္ျပည္နယ္၏ အရသံုး
ခန္႕မွန္းေျခေငြစာရင္းစစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနအခ်ိဳ႕၏ထူးျခားေသာ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္
မ်ားႏွင့္စစ္လ်ဥ္းေသာ အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းစိစစ္ေရး၊
ဘ႑ာေရးစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာသံုးသပ္ေရး ေကာ္မတီ၏
ေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီရင္ခံစာ တင္ျပျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းစိစစ္ေရး၊
ဘ႑ာေရးစီိမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီ္အဖြဲ႕၀င္ ျပင္ဆင္
ဖြဲ႕စည္းေရးကိစၥတင္ျပျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။

အစည္းအေ၀း(ဒုတိယေန႔)တြင္ ေမးခြန္း(၅)ခုေမးျမန္းျခင္း၊ အစည္းအေ၀း(ပထမေန႔)က
တင္ျပခဲ့ေသာ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ ့၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလမွမတ္လ
အထိ (၆)လပတ္အစီရင္ခံစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္
လႊတ္ေတာ္၊ တိုင္ၾကားစာႏွင့္အသနားခံစာ၊ တင္ျပစာႏွင့္အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာသံုးသပ္ေရး
ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရးဆိ္ုင္ရာ
ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္းတို႔ိကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။

အစည္းအေ၀း(တတိယေန႔)တြင္ ေမးခြန္း(၅)ခုေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္း၊ အစည္းအေ၀း
(ပထမေန႔)က တင္ျပခဲ့ေသာ မြန္ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မြန္ျပည္နယ္
၏ အရအသံုးခန္႕မွန္းေျခေငြစာရင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္၀န္ႀကီးဌာနအခ်ိဳ႕၏ ထူးျခားေသာ စစ္ေဆး
ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္း
တင္ျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ တိုင္ၾကားစာႏွင့္အသနားခံစာ၊ တင္ျပစာႏွင့္ အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ား
ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီရင္ခံစာႏွင့္စစ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္
မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ၏
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ အစီရင္ခံစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းတို႔ကို
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။

အစည္းအေ၀း(စတုတၳေန႔)တြင္ ေမးခြန္း(၅)ခု ေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္း၊ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္၊ မြန္ျပည္နယ္ေဒသႏၲာရစီမံကိန္းဥပေဒ(မူၾကမ္း)တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ
ေကာ္မတီမွ သံုးသပ္အစီရင္ခံစာ ဖတ္ၾကားတင္ျပျခင္း၊ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မြန္ျပည္နယ္၏
ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးဆိ္ုင္ရာေကာ္မတီမွ
သံုးသပ္ခ်က္အစီရင္ခံစာ ဖတ္ၾကားတင္ျပျခင္း၊ အစည္းအေ၀း(ပထမေန႔)က တင္သြင္ခဲ့ေသာ
မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္စိစစ္ေရး၊ ဘ႑ာေရးစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္
မ်ားေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီရင္ခံစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍
ေဆြးေႏြးျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

အစည္းအေ၀း(ပဥၥမေန႔)တြင္ ေမးခြန္း(၅)ခုေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္း၊ အစည္းအေ၀း
(စတုတၳေန႔)က တင္သြင္းခဲ့ေသာ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္၊ မြန္ျပည္နယ္ေဒသႏၲရစီမံကိန္းဥပေဒ
(မူၾကမ္း)ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္းတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

အစည္းအေ၀း(ဆ႒မေန႔)တြင္ ေမးခြန္း(၃)ခုေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္း၊ အစည္းအေ၀း(စတုတၳ ေန႔)ကတင္သြင္းခဲ့ေသာ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မြန္ျပည္နယ္၏ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ ေမးခြန္း
စုစုေပါင္း (၂၈)ခု ေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္း၊ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၂)ခုအား ၾကယ္ပြင့္မျပေမးခြန္း
အျဖစ္သို႔ ျပင္ဆင္ေပးပို႔ျခင္း၊ ေရးရာေကာ္မတီတစ္ခု ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစီရင္ခံစာႏွင့္
စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာ(၂)ခု မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ေရးရာေကာ္မတီ(၃)ခု၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္
အစီရင္ခံစာ(၃)ရပ္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ဥပေဒၾကမ္း(၂)ခု အတည္ျပဳျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့
ပါတယ္ရွင္။

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရွင္၊ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ပထမ
ပံုမွန္အစည္းအေ၀းမွ(၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္ အစည္းအေ၀းထိ ေမးျမန္းခဲ့ေသာေမးခြန္း(၅၆၅)ခုအနက္
မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိက၀တ္မ်ားႏွင့္တာ၀န္ခံမ်ား
စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ စိစစ္တင္ျပခ်က္အရ ကတိ၀င္ေမးခြန္း(၄၀၈)ခု အေပၚေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ
ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ (၆၅.၆၉)ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ပါတယ္။

မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနအလိုက္ ကတိ၀င္ေမးခြန္း(၄၀၈)ခုအေပၚတြင္
ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈမွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွေမးခြန္းအေပၚမွာ (၁၀၀%)ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးပါတယ္၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ
၀န္ႀကီးဌာနမွ(၆၂.၂၆%)၊ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ(၆၇.၃၅%)၊
သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ(၇၇.၇၈%)၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ(၈၇.၅၀%)၊ လူမႈေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ(၆၇.၁၂%)၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ
(၉၀.၉၁%)၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္၀န္ႀကီးဌာနမွ(၇၇.၇၈%)၊ စည္ပင္
သာယာေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ(၅၆.၆၂%)ႏွင့္ ဗမာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီးေျဖဆိုတဲ့ ေမးခြန္းတစ္ခုကေတာ့ (၁၀၀%)ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကေတာ့
ယခုေဖာ္ျပပါအတိ္ုင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ဟာဆိုရင္ ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္(၁၇)
ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းရဲ႕ေနာက္ဆံုးေန႔ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မေစာေစာကဖတ္ျပသလိုပဲ
ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္အသီးသီးကိုလည္း တင္ျပဖတ္ၾကားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႕
ဘာကိုျမင္ေတြ႕သံုးသပ္ရမလဲဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔လႊတ္ေတာ္ဟာ ဥပေဒျပဳေရးဌာနျဖစ္ၿပီးေတာ့
ကၽြန္မတို႔ရဲ႕အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားကလည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနျဖစ္ပါတယ္။ တရားစီရင္ေရးဌာနစသျဖင့္
ကၽြန္မတို႔ရဲ႕အေျခခံဥပေဒအရ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕မ႑ိဳင္ႀကီး(၃)ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ မ႑ိဳင္ႀကီး(၃)ရပ္စလံုးက
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအားလံုးသည္ ျပည္သူကိုခ်ျပဖို႔၊ ျပည္သူမ်ားပြင့္လင္းျမင္သာစြာသိရွိဖို႔၊ ျပည္သူမ်ား
သံသယကင္းရွင္းစြာျမင္ေတြ႕ႏိုင္ဖို႔၊ သံသယကင္းရွင္းစြာခံစားႏိုင္ဖို႔က ကၽြန္တို႔ဌာနအသီးသီးရဲ႕တာ၀န္
ျဖစ္ပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ေရာ၊ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ေရာ၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ေရာက ျပည္သူ
ေတြကို ထုတ္ေဖာ္ေပးဖို႔ တာ၀န္ကိုယ္စီရွိၾကပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္မတို႔ကဒီမိုကေရစီ
ကိုက်င့္သံုးေနလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မစိတ္မေကာင္းတာက ေစာေစာက ကိုယ္စားလွယ္
ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္ေမးပါတယ္။ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးက ေျဖၾကား
ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုကိုတင္ျပၿပီးမွ ျပည္ေထာင္စုကရလာတဲ့အေျဖကို လႊတ္ေတာ္ကိုစာေရးပို႔မယ္
ဆိုတာက အဲ့ဒါကိုကၽြန္မစိတ္မေကာင္းပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုလို႔ရွိရင္ ျပည္သူေတြအားလံုးက
ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ထားၿပီးေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
သည္ အဓိကတာ၀န္ကေတာ့ ျပည္သူ႔အသံကိုၾကားနာရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက
ျပည္သူ႔အသံကိုနားေထာင္ၿပီးေတာ့မွ ျပည္ေထာင္စုကိုအဆင့္ဆင့္တင္ျပမယ္ ၿပီးမွေျဖၾကားမယ္ဆိုတာ
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိပါဘူး။ ကၽြန္မတို႔အစိုးရရဲ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္က ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိတယ္လို႔ ကၽြန္မ
တို႔ျပည္သူေတြက ယံုၾကည္မႈရွိမွသာလွ်င္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိတာကိုလည္းအမွန္အတိုင္းကို ျပည္သူ
ေတြသိမွသာလွ်င္ အစိုးရကေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ေကာင္းမြန္ေသာအစိုးရ၊ သန္႕ရွင္းေသာ
အစိုးရလို႔ ျပည္သူေတြခံစားေစခ်င္ပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ လႊတ္ေတာ္မွာကိုယ္စားလွယ္ေတြေမးတဲ့ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားျခင္းအားျဖင့္
ျပည္သူေတြၾကားရတယ္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာက္လုပ္ေနတာကို ျပည္သူေတြျမင္ရမယ္ဆိုရင္
ျပည္သူေတြအတြက္ သူတို႔၀မ္းသာေက်နပ္အားရၿပီးေတာ့ သူတို႔ေဒသေတြဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မယ္
ဆိုလို႔ရွိရင္ ဒါအစိုးရရဲ႕သန္႕ရွင္းေသာအစိုးရ၊ ေကာင္းမြန္ေသာအစိုးရျဖစ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔
အစိုးရေရာ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြေရာ အၿမဲတမ္ေပါင္းစပ္ၫွိႏွိုင္းၿပီးေဆာင္ရြက္ေစခ်င္
ပါတယ္။

ကၽြန္မအခုတင္ျပသြားေသာ ၿပီးစီးမႈရာခိုင္ႏႈန္းေတြကလည္း ကၽြန္မတို႔အစိုးရအေနနဲ႕ (၇)လ
တာသက္တမ္းက်န္ပါေသးတယ္။ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းကေတာ့(၅)လ
ေလာက္က်န္ပါေသးတယ္။ အစိုးရရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္မႈသက္တမ္းက (၇)လက်န္ပါတယ္။ က်န္ရွိတဲ့(၇)လ
သက္တမ္းမွာလည္း ကၽြန္မတို႔အစြမ္းကုန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူေတြကို ထားထားတဲ့
ကတိ လႊတ္ေတာ္ကေမးခဲ့သည့္ကတိ၀င္ေသာေမးခြန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔
ၿပီးႏိုင္ပါတယ္။ (၇)လက်န္ပါေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ မၾကာခင္လည္း ကၽြန္မတို႔လႊတ္ေတာ္
သက္တမ္းေျပာင္းေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းက်န္သေလာက္ကိုက်ေတာ့ ကၽြန္မတို႔
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက တာ၀န္ႀကီး(၃)ရပ္ကို ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ျပည္သူေတြေရြးေကာက္တင္ေႁမွာက္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ေတြေရာ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြေရာ၊
အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၏ ေျခလက္မ်ားျဖစ္ေသာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဦးစီးဌာနအသီးသီးအားလံုးတို႔က အတူတကြ
အၿမဲတမ္းေပါင္းစပ္ၫွိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ႏိ္ုင္ၾကပါေစ။ ကမာၻအရပ္ရပ္မွာျဖစ္ေပၚေနေသာ ကပ္ေရာဂါ
ကိုလည္းေက်ာ္လႊားႏိုင္ၾကပါေစ။ အၿမဲတမ္း အၿမဲတမ္း စိတ္ခ်မ္းသာကိုယ္က်န္းမာစြာနဲ႕ ကၽြန္မတို႔
အားလံုးေကာင္းေသာ လိုအင္ဆႏၵမ်ားျပည့္ပါေစလို႔ ေမတၱာပို႔သရင္းနဲ႕အားလံုးကို ႏႈတ္ဆက္ပါတယ္။
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင္။