3854

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(အ႒မေန႔)အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း (၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္)

၁။      ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(အ႒မေန႔)ကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပရာ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ေဒၚတင္အိမွ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္ခြင့္ရွိ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၃၁)ဦး အနက္ ( ၂၈ )ဦး တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

၂။       လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဥကၠ႒က အစည္းအေ၀းအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ စတင္ေၾကာင္းေၾကညာ၍ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္-

DOWNLOAD PDF

 (က)  ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း( ၄ )ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း

(၁)    ေဒၚျမသိဂၤ ီေမာ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ မုဒံုၿမိဳ႔နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ ပထမေမးခြန္းအေနျဖင့္ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ ေမြးျမဴေရးဇုန္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိလိုေသာ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  စိုက္ပ်ိဳး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးထြန္းေဌးမွ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ အဲမြန္ဒယာရပ္ရွိ ၾကက္ေမြးျမဴေရးၿခံႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕မွ တရားလိုျပဳလုပ္၍ ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးတြင္ အမႈဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းအေပၚ လက္ရွိၿမိဳ႕နယ္ ဦးစီးမွဴးျဖစ္သူ ေဒါက္တာနန္းၾကဴၾကဴေအာင္အား ယေန႔အထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ကာလအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွ ဆင့္ေခၚစာလာ ေရာက္ခဲ့ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးမွ ဆင့္ေခၚလာပါက သက္ေသအျဖစ္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အမႈကိစၥမ်ားေျဖရွင္းရာတြင္ ဌာနတစ္ခုတည္းကို ေျဖရွင္းတင္ျပျခင္း မ်ိဳးမျပဳလုပ္ေစဘဲ လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္မႈရွိေစေရးအတြက္ ၄င္းအမႈႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဌာနအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေစလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေမြးျမဴေရး ဇုန္ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေျမေနရာအား မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ ကမာ၀က္ၿမိဳ႕၊ ကမာ၀က္ရပ္ကြက္၊ ကမာ၀က္ကြင္းရွိ စားက်က္ေျမ(၁၁)ဧကႏွင့္ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ တံခြန္တုိင္ေက်းရြာကြင္းရွိ စားက်က္ေျမ(၁၁)ဧကတို႔အနက္မွ ညွိႏိႈင္းအဆင္ေျပမည့္ ေျမေနရာအား စားက်က္ေျမပယ္ ဖ်က္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ ၾကက္ၿခံအမႈကိစၥကို အျမန္ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ၊ တိေမြးကုဦးစီးမွဴးသည္ တရားရံုးသို႔ ဆင့္ေခၚေသာ္လဲ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွမလာျခင္း၊ ဒါေၾကာင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိျခင္း၊  ေနာက္ထက္ျဖစ္ လာမည္ဆိုပါက ဒီလိုမျဖစ္ေအာင္၀န္ႀကီးအေနနဲ႕ဘယ္လိုစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမလဲ၊ ေမြျမဴေရးဇုန္ကိုဘယ္အခ်ိန္၊ ဘယ္ကာလတြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ ေပးမည္ကို သိလိုေၾကာင္းေမးျမန္ရာ လာမည့္တစ္ပတ္အတြင္းနယ္ေျမခံကိုယ္စားလွယ္နဲ႔ အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္အတြက္ လိုအပ္သည့္ေမြးျမဴေရးဇုန္ရႏိုင္ရန္အတြက္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံသို႔ ဆက္လက္တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

(၂)    ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)မွ ေမးျမန္းေသာ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အမည္ေပါက္ ရရွိေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိရွိလို ေသာေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍  စိုက္ပ်ိဳး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးထြန္းေဌးမွ မိမိအေနျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားကို ကနဦးမွတ္ပံုတင္လိုပါက ပို႕ကုန္၊ သြင္းကုန္ဥပေဒႏွင့္အညီ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း မွတ္ပံုတင္လိုသူ၏ အမည္ျဖင့္ တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ (ITC) ေလွ်ာက္ထားတင္သြင္းၿပီး ကနဦး မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ ဘာေၾကာင့္ကုမၸဏီက Import Declartion Custom Statement လုပ္ၿပီးမွ ITC ရၿပီးသာကို ယာဥ္ပိုင္ရွင္အေနနဲ႔ ၁၅% ထပ္ေဆာင္ရတာလဲ၊ ကညနဌာန၏ ျပည္သူကို၀န္ေဆာင္မႈေတြ အခေၾကးေငြမယူေအာင္ ဘယ္လိုထိန္းေက်ာင္းသြားမလဲေမးျမန္းရာ showroom မွ လိုအပ္သည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေပးၿပီး သက္တမ္းတိုးသည့္အခါ ကုမၸဏီမွေပးသည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားအျပည့္စံုပါရွိပါက ေငြထုတ္ေပးစရာမလိုေၾကာင္း၊ ျပည့္စံုမႈမရွိပါက အမည္ေပါက္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဥပေဒအရ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွလက္လႊဲ၀ယ္ယူမည္ဆိုလွ်င္ ၀ယ္ယူသူကအခြန္ေဆာင္ ေပးရမည္ဆိုၿပီး မူခ်ထားတာရွိပါေၾကာင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္အေနနဲ႔ သိလိုသည့္အေသးစိတ္ အခ်က္မ်ားကို မိမိတို႔ဆီေပးပို႔ၿပီး မိမိအေနျဖင့္လႊတ္ေတာ္ဥကၠႀကီးမွတစ္ဆင့္ အေသးစိတ္ ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ျဖည့္စြက္အႀကံျပဳ ခ်က္အေနျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္၀ယ္ယူေသာျပည္သူမ်ားသည္မိမိတို႔ တတ္ႏိုင္ေသာ ေငြေၾကးအရ  မတတ္ႏိုင္လို႔ကုမၸဏီမွာ ၀ယ္ေနရတဲ့အေနအထားရွိပါေၾကာင္း၊ အဲလိုအေပၚ မွာ တစ္ခါတည္း ကုမၸဏီမွာ၀ယ္ၿပီးမိမိအမည္ေပါက္ျဖစ္ဖို႔လဲ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္ အစိုးရ မွမတတ္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ေတာင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသို႔ ခ်ိတ္ဆက္ညွိႏႈိုင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အႀကံျပဳခဲ့သည္။

(၃)    ေဒါက္တာခင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) မွ ေမးျမန္းေသာ လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာ၊ လယ္ထြန္စက္၊ စပါးရိတ္သိမ္း ေျခြေလွ႔စက္မ်ားကို လိုအပ္ေသာေတာင္သူမ်ားထံ အစုိးရသတ္မွတ္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ငွားရမ္းခြင့္ ရရွိေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍  သိရွိလိုေသာ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိုက္ပ်ိဳး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ၊ ဦးထြန္းေဌး မွ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ျပင္ပေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႕၏ ေငြေၾကးအင္အားေပၚမူတည္၍ ထြန္စက္ႀကီး(၁)စီး၊ (၂)စီး စသည္ျဖင့္ ၀ယ္ယူ၍ ထြန္ယက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အငွားလိုက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ စနစ္က်လယ္ေျမ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ အစုအဖြဲ႔အင္အားျဖင့္ စခန္း ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ရျခင္း၊ လုပ္ငန္းအေနအထားေပၚမူတည္၍ ထယ္၊ ထြန္၊ ေျမညွိကိရိယာ၊ ကန္သင္းေဖာ္ကိရိယာစသည္မ်ားအား ထြန္စက္တြင္လိုအပ္သလို ေျပာင္းလဲခ်ိတ္တြဲ ေဆာင္ရြက္ရသျဖင့္ စက္ေမာင္းတစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ ေဖာ္ျပပါစက္ကိရိယာမ်ားအား ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳနိုင္သည့္ အေလ့အက်င့္မ်ားရွိရန္ လိုအပ္ျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ပုဂၢလိက ျပင္ပစက္မ်ားအား ငွားရမ္း၍ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိဘဲ ဌာနစက္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

(၄)    ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦး၊  ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ ေမးျမန္းေသာ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္၊ ေကာ့မုပြန္ေက်းရြာကမ္းေျခ တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေျမႏုကၽြန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍သိရွိလိုေသာေမးခြန္းနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စိုက္ပ်ိဳး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ၊ ဦးထြန္းေဌး မွဦးသန္းေဌးပါ(၁၂)ဦးအနက္ (၁၀)ဦးမွာ ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ဇြန္လကုန္၌ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ(၁)ရယူ၍ ေကာ့မုပြန္ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးတင္လွႏွင့္ ရပ္ေက်းစာေရးေဒၚစႏၵာေအာင္ တို႕ထံ တင္ျပခဲ့ရာ ေလွ်ာက္ထားသူ(၁၀)ဦးအေနျဖင့္ ဓနိစိုက္ပ်ိဳးလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ရရွိရန္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ အခ်ိန္ထိ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ကန္႔ကြက္မႈမရွိျခင္း၊ ေကာ့မုပြန္ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးႏွင့္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔တို႔မွ တားျမစ္စာမ်ားတစ္စံုတစ္ရာထုတ္ဆင့္ျခင္း မရွိခဲ့ျခင္း၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလတြင္ ၄င္းတို႕(၁၀)ဦးအမည္ျဖင့္ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ပံုစံ (၇)စာအုပ္အစိမ္းႏွင့္အတူ ေျမစာရင္းပံုစံ (၁၀၅) သက္ေသခံ ေျမပံုတို႔ကို ေကာ့မုပြန္ေက်းရြာအုပ္စု လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔ထံမွ တစ္ဆင့္ ကိုယ္တိုင္ လယ္၀ယ္ရရွိခဲ့မႈအား စာရင္းမွတ္တမ္းေရးသြင္းထားျခင္းမ်ားအား စိစစ္ေတြ႔ရွိရပါေၾကာင္း၊  လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ပံုစံ (၇)ရရွိထားေသာ ေျမဧရိယာ(၂၄.၀၀)ဧကတို႔ကို ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ လယ္ယာေျမဥပေဒပုဒ္မ (၄)၊ (၅)၊ (၆) ႏွင့္ နည္းဥပေဒအပိုဒ္(၃)မွ (၁၄(က)) အရ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အမႈတြဲဖြင့္လွစ္၍ ေလွ်ာက္ထား ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔ အဆင့္ဆင့္တို႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိမႈအေပၚ ပံုစံ(၇) ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္း၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလတြင္ ၄င္းတို႕အသီးသီး ပိုင္ဆိုင္ေသာ ဦးပိုင္ ေျမကြက္ေျမေနရာကို ေဒၚကလာ၀တီ(ခ)ေဒၚေအးေအးသန္းထံသို႕ အၿပီးအပိုင္လႊဲေျပာင္း ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ေဒၚကလာ၀တီမွ (၂၇.၇.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္ အျခားနည္းအသံုးျပဳခြင့္ (လယ-၃၀(ခ))၊ အမႈတြဲအမွတ္ ၊ ၈၃/လယ(၃၀)/ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (ေခ်ာင္းဆံု)ျဖင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ မြန္ရိုးရာျပခန္းေျမအျဖစ္အသံုးျပဳရန္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာတြင္ ကန္႕ကြက္သူမရွိ၍ လယ္ယာ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႔အဆင့္ဆင့္မွ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖင့္တင္ျပျခင္းအေပၚ မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ (၂၈.၇.၂၀၁၈)ရက္စြဲပါစာအမွတ္၊ ၃၀၀/၁-၂၁/အဖရ(မြန္)ျဖင့္ လယ္ေျမမွ တပါး လယ္ေျမကိုသတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အျခားနည္းအသံုးျပဳ ခြင့္ပံုစံ-၁၅(က)ျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိထားသူမွ ခြင့္ျပဳသည့္ နည္းလမ္းအတိုင္း အသံုးျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိပါက ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ လယ္ယာေျမဥပေဒ ပုဒ္မ(၃၁)အရ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

 (ခ)   ” လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရးေကာ္မတီမ်ား တာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားဆိုင္ရာ အဆို ” ႏွင့္  စပ္လ်ဥ္း၍ အမည္စာရင္း တင္သြင္းထားေသာ ဦးခ်စ္တင္ ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊ ဦးေဇာ္ေဇာ္ထူး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊ေဒၚခင္မ်ိဳးျမင့္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၊ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)  တို႕မွ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အဆိုရွင္ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ ေဆြးေႏြးျခင္း၊

(ဂ)    ” လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရးေကာ္မတီမ်ား တာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားဆိုင္ရာ အဆို ” ႏွင့္  စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ လွ်စ္စစ္ႏွင့္စက္မႈ (ပူးတြဲတာ၀န္) ဦး၀ဏၰေက်ာ္မွ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳျခင္း၊

၃။       အစည္းအေ၀းကို  နံနက္( ၁၁ ) နာရီ (၂၅)မိနစ္တြင္ရပ္နား၍ ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္(၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(န၀မေန႔) က်င္းပမည့္ရက္ကို(၂၆-၉-၂၀၁၈)ရက္ (ဗုဒၶဟူးေန႔) နံနက္(၁၀) နာရီတြင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။