5647

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္(၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(တတိယေန႔)

ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္(၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(တတိယေန႔) ကို (၂၆.၈.၂၀၂၀)ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္(၃၁)ဦးအနက္ (၂၇)ဦးတက္ေရာက္ပါသည္။

အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္(၃၁)ဦးအနက္ (၂၇)ဦး တက္ေရာက္မႈအေျခအေနကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ အစည္းအေ၀းတြင္ ေမးခြန္း(၅)ခု ေမးျမန္းျခင္း ႏွင့္ေျဖၾကားျခင္း၊ အစည္းအေ၀း(ပထမေန႔)ကတင္သြင္းခဲ့ေသာ မြန္ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မြန္ျပည္နယ္၏ အရအသံုးခန္႕မွန္းေျခေငြစာရင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္
ႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနအခ်ိဳ႕၏ ထူးျခားေသာ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမည္စာရင္းတင္
သြင္းထားေသာ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား
လွယ္ ေဒၚခင္မ်ိဳးျမင့္တို႔မွ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္း၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္၀န္ႀကီး ဦးထြန္းမင္းေအာင္မွ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းေသာ
ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ေဒၚသိန္းသိန္းဦးမွ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒပုဒ္မ ၁၇၅၊ ပုဒ္မခြဲ(စ)၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ၃၈၊ပုဒ္မခြဲ(စ)တို႔အရ အစီရင္ခံစာကို ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ၀န္ႀကီးမ်ား၏ေဆြးေႏြး
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ မွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္း ေၾကညာျခင္းတို႔ကို
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး မြန္ျပည္နယ္လြႊတ္ေတာ္ တိုင္းၾကားစာႏွင့္အသနားခံစာ၊ တင္ျပစာႏွင့္ အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီရင္ခံစာႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးရန္အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားျခင္းမရွိပါ၊ အစိုးရအဖြဲ႕၀န္ႀကီးမ်ားကလည္း
ေဆြးေႏြးရန္မရွိသျဖင့္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ၁၇၅၊ ပုဒ္မခြဲ(စ)၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္  ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၈၊ ပုဒ္မခြဲ(စ)တို႔အရ အစီရင္ခံစာကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ မွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္
ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း၊ အစည္းအေ၀း(ဒုတိယေန႔)ကတင္သြင္းခဲ့ေသာ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္
ခ်က္ အစီရင္ခံစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားေသာ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္
(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ဗမာတိုင္းရင္း
သားလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးေရႊျမင့္၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္၊ သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္
ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမင္းၾကည္၀င္း၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရး
ရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးေနထြဋ္ဦး၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္
လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္၀န္ႀကီး ဦးထြန္းမင္းေအာင္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္၊  ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္၊ ကရင္
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီး ေစာေအာင္ျမင့္ခိုင္၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္၊ ပအို၀္းတိုင္းရင္း
သားလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီး ေဒၚစံ၀င့္ခိုင္တို႔မွ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္း၊ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းေသာ
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေဇာ္ေဇာ္ထူးမွ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္
၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၇၅၊ ပုဒ္မခြဲ(စ)၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၃၈၊ ပုဒ္မခြဲ(စ)တို႔အရ အစီရင္ခံစာကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွမွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေပးပို႔
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(တတိယေန႔)
တြင္ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္မႈအေျခအေနကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ေမးခြန္း(၅)ခုေမးျမန္း
ေျဖၾကားျခင္း၊အစီရင္ခံစ(၃)ရပ္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အစည္းအေ၀းတြင္ဖိတ္ၾကား၍တက္ေရာက္သူ(၇)ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို မြန္းလြဲ(၁၂း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ရပ္နား၍ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္(၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(စတုတၳေန႔)ကို (၂၈.၈.၂၀၂၀)ရက္ (ေသာၾကာေန႔) နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။