5657

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္(၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(ပဥၥမေန႔)

ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (ပဥၥမေန႔)ကို
(၃၁.၈.၂၀၂၀)ရက္၊ တနလၤာေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊
အစည္းေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ အစည္းေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္
(၃၁)ဦးအနက္ (၃၀)ဦး တက္ေရာက္ပါသည္။

အစည္းေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ (၃၁) ဦးအနက္ (၃၀) ဦး
တက္ေရာက္မႈအေျခအေနကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ အစည္းေ၀းတြင္ ေမးခြန္း(၅)ခု ေမးျမန္းျခင္းႏွင့္
ေျဖၾကားျခင္း၊ အစည္းေ၀း (စတုတၳေန႔)က တင္သြင္းခဲ့ေသာ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္၊ မြန္ျပည္နယ္ ေဒသႏၲာရစီမံကိန္းဥပေဒ(မူၾကမ္း) တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမည္စာရင္း
တင္သြင္းထားေသာ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္
ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦးမွ ျပင္ဆင္လိုသည့္အခ်က္ကို ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာခင္ႏိ္ုင္ဦး၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္၀န္ႀကီးဦးထြန္းမင္းေအာင္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ေဇာ္ထူူးတို႔မွ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္း၊ဥပေဒ(မူၾကမ္း)တင္သြင္းေသာစီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေက်ာ္မွ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၿပီးျပင္ဆင္ခ်က္အားသေဘာတူေၾကာင္းႏွင့္ဥပေဒ(မူၾကမ္း)အားအခန္းလိုက္ သေဘာထားရယူရာကန္႕ကြက္မည့္သူမရွိသျဖင့္ဥပေဒ(မူၾကမ္း)အား ေနာက္ဆက္တြဲ(၁)၊ ေနာက္ဆက္တြဲ(၂)ျပင္ဆင္ခ်က္ပါအတိုင္း၊ ေနာက္ဆက္တြဲ(၃)ပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္
အတူျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳေၾကာင္းေၾကညာျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းေ၀း (ပဥၥမေန႔)တြင္
အစည္းေ၀းတက္ေရာက္မႈအေျခအေနကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ေမးခြန္း(၅)ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း၊
ဥပေဒ(မူၾကမ္း)တစ္ရပ္ အတည္ျပဳျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အစည္းအေ၀းတြင္ ဖိတ္ၾကား
တက္ေရာက္သူ(၈)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္ အစည္းအေ၀း (ပဥၥမေန႔)ကိုမြန္းလြဲ(၁၂း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ရပ္နား၍ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္(၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(ဆဌမေန႔)ကို (၁.၉.၂၀၂၀)ရက္ (အဂၤါေန႔) နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။