5664

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္(၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(ဆ႒မေန႔)

ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းေ၀း(ဆ႒မေန႔) ကို
(၁.၉.၂၀၂၀)ရက္၊ အဂၤါေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ အစည္းေ၀း
ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္(၃၁)ဦး
ရွိသည့္အနက္ (၂၈)ဦး တက္ေရာက္ပါသည္။

အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ (၃၁)ဦးအနက္ (၂၈)ဦး
တက္ေရာက္မႈ အေျခအေနကိုမွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ အစည္းအေ၀းတြင္ ေမးခြန္း(၃)ခု ေမးျမန္းျခင္း
ႏွင့္ ေျဖၾကားျခင္း၊ အစည္းအေ၀း(စတုတၳေန႔)က တင္သြင္းခဲ့ေသာ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္
မြန္ျပည္နယ္၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမည္
စာရင္းတင္သြင္းထားေသာ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦး၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ တို႔မွ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း၊ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းေသာ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေက်ာ္မွ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၿပီး ေဒသႏၲရ စီမံကိန္းတြင္ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အတူ အတည္ျပဳေပးပါရန္ တင္ျပျခင္း
ႏွင့္ဥပေဒအားအခန္းလိုက္သေဘာထားရယူရာ ကန္႕ကြက္မည့္သူမရွိသျဖင့္ ဥပေဒအား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳေၾကာင္းေၾကညာျခင္းတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္ အစည္းအေ၀း (ဆ႒မေန႔)
တြင္ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္မႈအေျခေနကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ေမးခြန္း(၃)ခုေမးျမန္း
ေျဖၾကားျခင္း၊ဥပေဒၾကမ္း(၁)ရပ္အတည္ျပဳျခင္း၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွ (၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္
ပံုမွန္အစည္းအေ၀းေဆာင္ရြက္ခ်က္အႏွစ္ခ်ဳပ္အား လႊတ္ေတာ္သို႔အသိေပးျခင္း၊ အစည္းအေ၀းသို႔
ဖိတ္ၾကား၍ တက္ေရာက္သူ (၈)ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
အစည္းအေ၀းကို နံနက္(၁၁း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ရပ္နားခဲ့ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္(၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀းေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးေျမာက္ေၾကာင္းေၾကညာျခင္းတို႔ကို
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။