အမည္           –       ဗိုလ္မွဴးလွုိင္ေအာင္မင္း

တာ၀န္           –         တပ္မေတာ္သားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္