အမည္           –      ဗိုလ္မွဴးေ၀လင္းေအာင္

တာ၀န္           –         တပ္မေတာ္သားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္