အမည္           –         ဗုိလ္မွဴးႀကီးတင္ထြဋ္

တာ၀န္           –         တပ္မေတာ္သားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္