အမည္           –            ဗုိလ္မွဴးႀကီးေနထြဋ္ဦး

မဲဆႏၵနယ္       –         တပ္မေတာ္သားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္

တာ၀န္           –         ၀န္ႀကီး၊ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕