အမည္           –         ေဒၚတင္အိ

တာ၀န္           –         ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒

မဲဆႏၵနယ္       –        သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)

ပါတီ              –         အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ