အမည္           –         ေဒါက္တာမင္းစိုးလင္း

တာ၀န္           –         ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္

မဲဆႏၵနယ္       –         ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)

ပါတီ              –         မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ