အမည္           –         ဦးထြန္းမင္းေအာင္

တာ၀န္           –         ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္(၀န္ႀကီး၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔)

မဲဆႏၵနယ္       –         ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)

ပါတီ              –         အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ