အမည္           –        ေဒါက္တာမင္းၾကည္၀င္း(ခ) ႏုိင္ၾကည္၀င္း

တာ၀န္           –         ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္( ၀န္ႀကီး၊ သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန၊

ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕)

မဲဆႏၵနယ္       –         မုဒံုၿမိဳနယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)

ပါတီ              –         မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ