အမည္           –         ဦးမင္းေအာင္မြန္

တာ၀န္           –         ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္

မဲဆႏၵနယ္       –         က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)

ပါတီ              –         ျပည္ေထာင္စုႀကံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ