အမည္           –         ဦးမင္းမင္းဦး

တာ၀န္           –         ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္

မဲဆႏၵနယ္       –       ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)

ပါတီ              –         အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ