အမည္           –       ေဒါက္တာေအာင္ႏုိင္ဦး

တာ၀န္           –         ဒုတိယဥကၠ႒

မဲဆႏၵနယ္       –         ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)

ပါတီ              –         မြန္ေဒသလံုးဆုိင္ရာ ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ