အမည္           –         ေဒါက္တာထိန္လင္း

တာ၀န္           –         ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ (၀န္ႀကီး၊ လူမႈေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕)

မဲဆႏၵနယ္       –         ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)

ပါတီ              –         အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ