အမည္           –         ေဒၚျမသိဂႌေမာ္

တာ၀န္           –         ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္

မဲဆႏၵနယ္       –         မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)

ပါတီ              –         အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ