အမည္           –         ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္

တာ၀န္           –         ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္( ၀န္ႀကီး၊ လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕)

မဲဆႏၵနယ္       –         ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)

ပါတီ              –        အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ