အမည္           –        ဦး၀ဏၰေက်ာ္

တာ၀န္           –         ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္( ၀န္ႀကီး၊ စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရး၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕)

မဲဆႏၵနယ္       –         က်ိဳက္ထုိၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)

ပါတီ              –         အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ