အမည္           –        ေဒၚစံ၀င့္ခိုင္

တာ၀န္           –         ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္( ပအို၀္းတုိင္းရင္းသား၀န္ႀကီး)

မဲဆႏၵနယ္       –         ပအို၀္းတုိင္းရင္းသားေရးရာလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္

ပါတီ              –         အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ