ပထမအကြိမ် မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှ ဥပဒေ (၁၉)ခု ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါသည်။

7

မွန်ပြည်နယ်မြေသြဇာများ စနစ်တကျထုတ်လုပ်သုံးစွဲရေးဥပဒေ

မွန်ပြည်နယ်မြေသြဇာများ စနစ်တကျထုတ်လုပ်သုံးစွဲရေးဥပဒေ (၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၁။) ၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော် ၆ ရက်) (၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ ရက်)

Download PDF
7

မွန်ပြည်နယ်အပန်းဖြေစခန်းများ၊ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နှင့်ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်ဥပဒေ

မွန်ပြည်နယ်အပန်းဖြေစခန်းများ၊ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နှင့်ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်ဥပဒေ (၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၄။) ၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလပြည့်ကျော် ၆ ရက် (၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၉ ရက်)

Download PDF
7

မွန်ပြည်နယ်ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

မွန်ပြည်နယ်ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၃။) ၁၃၇၆ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလပြည့်ကျော် ၆ ရက် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၉ ရက်

Download PDF
7

မွန်ပြည်နယ်အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများဥပဒေ

မွန်ပြည်နယ်အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများဥပဒေ (၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၂။) ၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလပြည့်ကျော် ၆ ရက် (၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၉ ရက်)

Download PDF