7057

မွန်ပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးဆိုင်ရာ အခွန်၊ အခ၊ အကောက်များဥပဒေ

မွန်ပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးဆိုင်ရာ အခွန်၊ အခ၊ အကောက်များဥပဒေ

(၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၆။)

(၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလဆန်း ၁၀ ရက်)

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ ရက်

Download PDF