5670

ဒုတိယအကြိမ် မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၇)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ဆောင်ရွက်ချက် အနှစ်ချုပ်တင်ပြခြင်း

ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များရှင်၊ မိမိအနေဖြင့် ဒုတိယအကြိမ် မွန်ပြည်နယ်
လွှတ်တော်(၁၇)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ဆောင်ရွက်ချုပ်အနှစ်ချုပ်ကို တင်ပြပါမယ်ရှင်။
အစည်းအဝေး(ပထမနေ့) တွင် မေးခွန်း(၅)ခု မေးမြန်းခြင်း၊ ဖြေကြားခြင်း၊ မွန်ပြည်နယ် အစိုးရ
အဖွဲ့ရုံး၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ အောက်တိုဘာလမှမတ်လအထိ (၆)လပတ်အစီရင်ခံစာ
တင်ပြခြင်း၊ မွန်ပြည်နယ် စာရင်းစစ်ချုပ်၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မွန်ပြည်နယ်၏ အရသုံး
ခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်နှင့် ဝန်ကြီးဌာနအချို့၏ထူးခြားသော စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်
များနှင့်စစ်လျဉ်းသော အစီရင်ခံစာတင်ပြခြင်း၊ မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းစိစစ်ရေး၊
ဘဏ္ဍာရေးစီမံကိန်းနှင့် စီးပွာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ လေ့လာသုံးသပ်ရေး ကော်မတီ၏
ဆောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစာ တင်ပြခြင်း၊ မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းစိစစ်ရေး၊
ဘဏ္ဍာရေးစီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ လေ့လာသုံးသပ်ရေးကော်မတီ်အဖွဲ့ဝင် ပြင်ဆင်
ဖွဲ့စည်းရေးကိစ္စတင်ပြခြင်းနှင့် အတည်ပြုခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။

အစည်းအဝေး(ဒုတိယနေ့)တွင် မေးခွန်း(၅)ခုမေးမြန်းခြင်း၊ အစည်းအဝေး(ပထမနေ့)က
တင်ပြခဲ့သော မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ အောက်တိုဘာလမှမတ်လ
အထိ (၆)လပတ်အစီရင်ခံစာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ မွန်ပြည်နယ်
လွှတ်တော်၊ တိုင်ကြားစာနှင့်အသနားခံစာ၊ တင်ပြစာနှင့်အထွေထွေကိစ္စရပ်များ လေ့လာသုံးသပ်ရေး
ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာ
ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် အစီရင်ခံစာတင်ပြခြင်းတို့ိကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။

အစည်းအဝေး(တတိယနေ့)တွင် မေးခွန်း(၅)ခုမေးမြန်းခြင်း၊ ဖြေကြားခြင်း၊ အစည်းအဝေး
(ပထမနေ့)က တင်ပြခဲ့သော မွန်ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မွန်ပြည်နယ်
၏ အရအသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်နှင့်ဝန်ကြီးဌာနအချို့၏ ထူးခြားသော စစ်ဆေး
တွေ့ရှိချက်များနှင့်စပ်လျဉ်းသော အစီရင်ခံစာတင်ပြခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် မှတ်တမ်း
တင်ခြင်း၊ မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်၊ တိုင်ကြားစာနှင့်အသနားခံစာ၊ တင်ပြစာနှင့် အထွေထွေကိစ္စရပ်များ
လေ့လာသုံးသပ်ရေးကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစာနှင့်စစ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်
မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် အစီရင်ခံစာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းတို့ကို
ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။

အစည်းအဝေး(စတုတ္ထနေ့)တွင် မေးခွန်း(၅)ခု မေးမြန်းခြင်း၊ ဖြေကြားခြင်း၊ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ မွန်ပြည်နယ်ဒေသန္တာရစီမံကိန်းဥပဒေ(မူကြမ်း)တင်သွင်းခြင်းနှင့် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာ
ကော်မတီမှ သုံးသပ်အစီရင်ခံစာ ဖတ်ကြားတင်ပြခြင်း၊ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မွန်ပြည်နယ်၏
ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းတင်သွင်းခြင်းနှင့် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီမှ
သုံးသပ်ချက်အစီရင်ခံစာ ဖတ်ကြားတင်ပြခြင်း၊ အစည်းအဝေး(ပထမနေ့)က တင်သွင်ခဲ့သော
မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ပြည်သူ့ငွေစာရင်စိစစ်ရေး၊ ဘဏ္ဍာရေးစီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်
များလေ့လာသုံးသပ်ရေးကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစာနှင့် စပ်လျဉ်း၍
ဆွေးနွေးခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေး(ပဉ္စမနေ့)တွင် မေးခွန်း(၅)ခုမေးမြန်းခြင်း၊ ဖြေကြားခြင်း၊ အစည်းအဝေး
(စတုတ္ထနေ့)က တင်သွင်းခဲ့သော ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ မွန်ပြည်နယ်ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ
(မူကြမ်း)နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးခြင်း၊ အတည်ပြုခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေး(ဆဋ္ဌမနေ့)တွင် မေးခွန်း(၃)ခုမေးမြန်းခြင်း၊ ဖြေကြားခြင်း၊ အစည်းအဝေး(စတုတ္ထ နေ့)ကတင်သွင်းခဲ့သော ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မွန်ပြည်နယ်၏ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းတင်သွင်းခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးခြင်း၊ အတည်ပြုခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ် မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၇)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မေးခွန်း
စုစုပေါင်း (၂၈)ခု မေးမြန်းခြင်း၊ ဖြေကြားခြင်း၊ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း(၂)ခုအား ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်း
အဖြစ်သို့ ပြင်ဆင်ပေးပို့ခြင်း၊ ရေးရာကော်မတီတစ်ခု ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အစိုးရအဖွဲ့အစီရင်ခံစာနှင့်
စာရင်းစစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာ(၂)ခု မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ ရေးရာကော်မတီ(၃)ခု၏ ဆောင်ရွက်ချက်
အစီရင်ခံစာ(၃)ရပ် မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ ဥပဒေကြမ်း(၂)ခု အတည်ပြုခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့
ပါတယ်ရှင်။

ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များရှင်၊ ဒုတိယအကြိမ် မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ပထမ
ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှ(၁၆)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် အစည်းအဝေးထိ မေးမြန်းခဲ့သောမေးခွန်း(၅၆၅)ခုအနက်
မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိကဝတ်များနှင့်တာဝန်ခံများ
စိစစ်ရေးကော်မတီ၏ စိစစ်တင်ပြချက်အရ ကတိဝင်မေးခွန်း(၄၀၈)ခု အပေါ်ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု
ရာခိုင်နှုန်းမှာ (၆၅.၆၉)ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။

မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ဝန်ကြီးဌာနအလိုက် ကတိဝင်မေးခွန်း(၄၀၈)ခုအပေါ်တွင်
ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုမှာ ဝန်ကြီးချုပ်၊ မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှမေးခွန်းအပေါ်မှာ (၁၀၀%)ဆောင်ရွက်ပြီးစီးပါတယ်၊ လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာ
ဝန်ကြီးဌာနမှ(၆၂.၂၆%)၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ(၆၇.၃၅%)၊
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနမှ(၇၇.၇၈%)၊ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ(၈၇.၅၀%)၊ လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာနမှ(၆၇.၁၂%)၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ
(၉၀.၉၁%)၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာနမှ(၇၇.၇၈%)၊ စည်ပင်
သာယာရေးနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ(၅၆.၆၂%)နှင့် ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဖြေဆိုတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ (၁၀၀%)ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။

ဒုတိယအကြိမ် မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်၊ မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ကတော့
ယခုဖော်ပြပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ဟာဆိုရင် ဒုတိယအကြိမ်မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်(၁၇)
ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မစောစောကဖတ်ပြသလိုပဲ
ကျွန်မတို့ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်အသီးသီးကိုလည်း တင်ပြဖတ်ကြားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့အနေနဲ့
ဘာကိုမြင်တွေ့သုံးသပ်ရမလဲဆိုရင် ကျွန်မတို့လွှတ်တော်ဟာ ဥပဒေပြုရေးဌာနဖြစ်ပြီးတော့
ကျွန်မတို့ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့များကလည်း အုပ်ချုပ်ရေးဌာနဖြစ်ပါတယ်။ တရားစီရင်ရေးဌာနစသဖြင့်
ကျွန်မတို့ရဲ့အခြေခံဥပဒေအရ ကျွန်မတို့ရဲ့မဏ္ဍိုင်ကြီး(၃)ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ မဏ္ဍိုင်ကြီး(၃)ရပ်စလုံးက
ဆောင်ရွက်ချက်များအားလုံးသည် ပြည်သူကိုချပြဖို့၊ ပြည်သူများပွင့်လင်းမြင်သာစွာသိရှိဖို့၊ ပြည်သူများ
သံသယကင်းရှင်းစွာမြင်တွေ့နိုင်ဖို့၊ သံသယကင်းရှင်းစွာခံစားနိုင်ဖို့က ကျွန်တို့ဌာနအသီးသီးရဲ့တာဝန်
ဖြစ်ပါတယ်။ အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်ရော၊ ဥပဒေပြုရေးမဏ္ဍိုင်ရော၊ တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင်ရောက ပြည်သူ
တွေကို ထုတ်ဖော်ပေးဖို့ တာဝန်ကိုယ်စီရှိကြပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်မတို့ကဒီမိုကရေစီ
ကိုကျင့်သုံးနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မစိတ်မကောင်းတာက စောစောက ကိုယ်စားလှယ်
ဦးမင်းထင်အောင်ဟန်မေးပါတယ်။ စည်ပင်သာယာရေးနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးက ဖြေကြား
ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုကိုတင်ပြပြီးမှ ပြည်ထောင်စုကရလာတဲ့အဖြေကို လွှတ်တော်ကိုစာရေးပို့မယ်
ဆိုတာက အဲ့ဒါကိုကျွန်မစိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင် ပြည်သူတွေအားလုံးက
ရွေးကောက်တင်မြောက်ထားပြီးတော့ ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်ကြသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ
သည် အဓိကတာဝန်ကတော့ ပြည်သူ့အသံကိုကြားနာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်စားလှယ်တွေက
ပြည်သူ့အသံကိုနားထောင်ပြီးတော့မှ ပြည်ထောင်စုကိုအဆင့်ဆင့်တင်ပြမယ် ပြီးမှဖြေကြားမယ်ဆိုတာ
ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိပါဘူး။ ကျွန်မတို့အစိုးရရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်က ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိတယ်လို့ ကျွန်မ
တို့ပြည်သူတွေက ယုံကြည်မှုရှိမှသာလျှင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိတာကိုလည်းအမှန်အတိုင်းကို ပြည်သူ
တွေသိမှသာလျှင် အစိုးရကကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်မှု၊ ကောင်းမွန်သောအစိုးရ၊ သန့်ရှင်းသော
အစိုးရလို့ ပြည်သူတွေခံစားစေချင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်မတို့ရဲ့ မွန်ပြည်နယ်အစိုးရ
လုပ်ဆောင်ချက်သည် လွှတ်တော်မှာကိုယ်စားလှယ်တွေမေးတဲ့မေးခွန်းများကို ဖြေကြားခြင်းအားဖြင့်
ပြည်သူတွေကြားရတယ်။ အကောင်အထည်ဖော်ဆောက်လုပ်နေတာကို ပြည်သူတွေမြင်ရမယ်ဆိုရင်
ပြည်သူတွေအတွက် သူတို့ဝမ်းသာကျေနပ်အားရပြီးတော့ သူတို့ဒေသတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မယ်
ဆိုလို့ရှိရင် ဒါအစိုးရရဲ့သန့်ရှင်းသောအစိုးရ၊ ကောင်းမွန်သောအစိုးရဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့
အစိုးရရော၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရော အမြဲတမ်ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပြီးဆောင်ရွက်စေချင်
ပါတယ်။

ကျွန်မအခုတင်ပြသွားသော ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်းတွေကလည်း ကျွန်မတို့အစိုးရအနေနဲ့ (၇)လ
တာသက်တမ်းကျန်ပါသေးတယ်။ ဒုတိယအကြိမ် မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်သက်တမ်းကတော့(၅)လ
လောက်ကျန်ပါသေးတယ်။ အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုသက်တမ်းက (၇)လကျန်ပါတယ်။ ကျန်ရှိတဲ့(၇)လ
သက်တမ်းမှာလည်း ကျွန်မတို့အစွမ်းကုန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ပြည်သူတွေကို ထားထားတဲ့
ကတိ လွှတ်တော်ကမေးခဲ့သည့်ကတိဝင်သောမေးခွန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ဖို့
ပြီးနိုင်ပါတယ်။ (၇)လကျန်ပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ မကြာခင်လည်း ကျွန်မတို့လွှတ်တော်
သက်တမ်းပြောင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ လွှတ်တော်သက်တမ်းကျန်သလောက်ကိုကျတော့ ကျွန်မတို့
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက တာဝန်ကြီး(၃)ရပ်ကို ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်သူတွေရွေးကောက်တင်မြှောက်သော အစိုးရအဖွဲ့တွေရော၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရော၊
အစိုးရအဖွဲ့များ၏ ခြေလက်များဖြစ်သောဝန်ကြီးဌာန၊ ဦးစီးဌာနအသီးသီးအားလုံးတို့က အတူတကွ
အမြဲတမ်းပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေ။ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာဖြစ်ပေါ်နေသော ကပ်ရောဂါ
ကိုလည်းကျော်လွှားနိုင်ကြပါစေ။ အမြဲတမ်း အမြဲတမ်း စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာစွာနဲ့ ကျွန်မတို့
အားလုံးကောင်းသော လိုအင်ဆန္ဒများပြည့်ပါစေလို့ မေတ္တာပို့သရင်းနဲ့အားလုံးကို နှုတ်ဆက်ပါတယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။